Mededelingen:
 

Joep Hensgens

Joep was 35 jaar in onze parochie actief als lector, collectant en koster maar vooral als bouwmeester.

Later maakte hij deel uit van het kerkbestuur en was hij secretaris en penningmeester.

Hij wist zowel mensen als financiële middelen te winnen voor de totale renovatie van ons kerkgebouw.

Voor zijn bijzondere diensten is hij zowel Koninklijk als Pauselijk onderscheiden.

Wij denken met respect aan hem terug.

Pastoor Jacobs, Kerkbestuur en vrijwilligers parochie H.Gertrudis Jabeek


 

De parochies van de dekenaten Sittard/Geleen en Schinnen slaan opnieuw handen ineen tijdens de Vastentijd.

 

Dit jaar steunen de dekenaten Sittard/Geleen en Schinnen met hun Vastenactie opnieuw een project van de stichting ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst’(GKMT) in Zambia.

De stichting is in 2001 opgericht door Ton Korsten-Korenromp uit Jabeek. Sinds de start heeft de stichting meer dan 25 projecten tot een goed einde gebracht.

Met uw inzet en de opbrengsten van de Vastenactie in 2017 is de School voor Landbouw en Techniek helemaal van elektriciteit voorzien, vanaf de hoogspanningslijn langs de grote weg tot aan het laatste stopcontact in de schoollokalen. (zie PowerPointpresentatie)

We zijn enorm dankbaar voor uw bijdrage aan dit essentiële project. Elektriciteit opent voor de school heel veel nieuwe mogelijkheden; de school zal een veel groter aantal studenten aantrekken en nieuwe opleidingen mogelijk maken. 2017 was een goed jaar en 2018 zal een nog beter jaar worden. Daarvoor danken we u!

In 2018 willen we het onderwijs een flinke impuls geven. Hier zijn weer veel investeringen voor nodig: We zullen naaimachines en fournituren aanschaffen voor de naai- en coupeuseopleiding voor kwetsbare meisjes; we gaan de keuken voor de opleiding in voedselproductie en catering inrichten; we willen ook machines kopen voor het bewerken van voedsel, zoals het maken van pindakaas en tomatenpuree; en er zijn kleine kippenrennen nodig om de jongeren te leren hoe ze kippen moeten houden. Totale kosten ruim 48.000 euro.

U kunt uw gift overmaken op: IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie o.v.v. Vakonderwijs in Mpongwe/Zambia/ Projectnummer 400587 of uw gift via de Vastenzakjes in de door uw parochie aangegeven locatie afgeven. Of via de huis-aan-huis-collecte meegeven.

Met uw ondersteuning en de aanvulling van Vastenactie krijgen de jongeren in Mpongwe een kans om een vakopleiding te volgen en hun droom werkelijkheid te laten worden.

Meer informatie: www.mpongwe.nl

 

 

Vastenactie 2017 – 2018

 

We kregen een tussentijds rapport over de voortgang van de aanleg van elektriciteit voor de school van Landbouw en techniek Mpongwe in Zambia.

De hoogspanningslijn is gereed evenals de distributiekiosk, hoofdkabels en verdeelborden.  De transformator is klaar en geïnspecteerd op 17 oktober en ook de meter is geplaatst. Twee dagen later is de stroom op het net gezet.

Ook is begonnen met de bedrading in de gebouwen zelf. Mensen van Energy Assistance van Engie begeleiden twee weken de werkzaamheden en leiden tegelijkertijd lokale mannen op. Eind van dit jaar moet de aanleg van de elektriciteit  zijn afgerond. Dan is er elektriciteit in de lerarenwoningen, klaslokalen, praktijklokalen, internaten en sanitair meisjes, bibliotheek en computerlokaal, internaten en sanitair jongens, administratieve gebouwen, timmerwerkplaats en opslag en keuken.

Het project voor de Vastenactie 2018 richt zich meer op het onderwijs gedeelte.

 

Tussenrapport

Vastenactie 2017

Intro

Graag willen we u door middel van dit tussentijds voortgangsrapport op de hoogte brengen van de voortgang van ons project ‘Aanleg van elektriciteit voor de school voor Landbouw en Techniek’.

Met het door u gedoneerde geld  en de aanvulling door Vastenactie wordt gewerkt aan een aantal onderdelen die allen te maken hebben met het elektrificeren van de school:

1.       De ZESCO hoogspanningslijn

2.       De transformator

3.       De distributiekiosk, hoofdkabels en verdeelborden

4.       ZESCO inspectie en meter

5.       Het bedraden van de gebouwen

1.      ZESCO Hoogspanningslijn

ZESCO is de Zambiaanse elektriciteitsmaatschappij. De ZESCO hoogspanninglijn was een voorwaarde om het project uit te kunnen voeren.  Het werk is deels uitbesteed aan Progold Engineering, een ZESCO gecertificeerd bedrijf uit Luanshya. Over dit onderdeel hebben we u al geïnformeerd in de tussenrapportage van augustus.

2.      Transformator

Voor de school is een transformator nodig van 200kVa. De prijs van een transformator is erg afhankelijk van de koperprijs, omdat deze van binnen met name daaruit bestaat. Tot onze grote teleurstelling moesten we concluderen dat in de periode tussen het schrijven van onze aanvraag (en de daarvoor opgevraagde offertes ) en het moment van bestelling de prijs bijna was verdubbeld. Om binnen onze budgetten te kunnen blijven zijn we voor de aanschaf van de transformator uitgeweken naar Zuid Afrika. De importeur heeft de ZESCO test voor ons laten uitvoeren en het goedkeuringscertificaat samen met de transformator overgedragen op het moment van afbetaling.

3.      Distributiekiosk, Hoofdkabels en Verdeelborden

Al het overige werk hebben we opgedeeld in twee onderdelen: de grove infrastructuur (distributiekiosk, hoofdkabels en verdeelborden) en de bedrading van de gebouwen (inclusief stopcontacten en lichtpunten).

Volgens het ontwerp is de school verdeeld in zeven groepen:

1.       Lerarenwoningen

2.       Achterland

3.       Klaslokalen

4.       Praktijklokalen

5.       Internaten en sanitair meisjes, bibliotheek en compterlokaal

6.       Internaten en sanitair jongens, adminitratieve gebouwen

7.       Timmerwerkplaats en opslag/keuken

Elke groep heeft een eigen distributiekast of verdeelbord waar een dikke kabel naar toe loopt vanaf de distributiekiosk. Voor de ondergrondse kabels die van de distriutiekiosk naar de verdeelborden en distributiekasten lopen,  zijn alle sleuven gegraven door onze eigen mannen.

4.      ZESCO Inspectie

Dinsdag 17 oktober werd de voorgeinstalleerde distributie kiosk door Progold geplaatst en aangeloten. Zij kwamen die dag samen met een inspecteur van ZESCO die de lijn, de transformator, de aardeputten en de distributiekiosk inspecteerde. De inspectieaanvraag is een week of vier eerder al uit voorzorg  aangevraagd omdat we wisten dat ook dit tijd zou vergen.

De meter is geinstalleerd en aanstaande donderdag zal de stroom door ZESCO op de lijn worden gezet. 

5.      Bedraden van Gebouwen

Dit onderdeel wordt in samenwerking met Energy Assistance van Engie uitgevoerd.  Voor het bedraden van de gebouwen hebben we voor ieder gebouw een elektriciteitstekening gemaakt op basis waarvan exactere hoeveelheden materiaal konden worden bepaald. Deze materialen bestaan uit kabels, stopcontacten, lichtschakelaars, lampen, PVC buizen etc. Alle materialen zijn in Ndola aangeschaft en afgeleverd op het terrein van de school.

Onder begeleiding van Energy Assistance van Engie zijn op 15 oktober de installatiewerkzaamheden van start gaan. De verwachting is dat de werkzaamheden tussen de twee en drie maanden in beslag zullen nemen. Het team van Energy Assistance blijft twee weken de werkzaamheden begeleiden en de lokale mannen opleiden. Het streven is om voor het eind van 2017 het electrificeringsproject volledig af te ronden om zo vol verwachting een succesvol 2018 te kunnen starten.

U kunt begin 2018 een eindrapport verwachten inclusief financiele verantwoording. Alvast ontzettend bedankt!

Namens Ton Korsten-Korenromp

Voorzitter Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst.

 


Prinses Bente-Aimée 1e van de Appelkitsjkes Jabeek

 

 Zondag 14 januari werd in het Ontmoetingscentrum Jabeek tijdens een gezellige bonte middag de nieuwe jeugdprinses van Jabeek uitgeroepen.

De nieuwe heerseres van “de Appelkitsjkes“ voor 2018 is Bente-Aimée Bemelmans.

Prinses Bente-Aimée is 11 jaar en zit in groep 8 van basisschool St.Gertrudis te Jabeek.
Zij zit vol energie en is gek van carnaval. 

Bente-Aimée woont in Jabeek, samen met haar ouders en oudere zus Amber-Quin en oudere broer Dirk-Bram. De eerste officiële handelingen van onze nieuwe prinses waren het uitdelen van de medailles aan de nieuwe Raad van Elf en het verrichten van de trekking van de loterij.

De receptie van Bente-Aimée I, prinses van jeugdcarnavalsvereniging de Appelkitsjkes Jabeek
is op vrijdag 26 januari 2018. Wie de prinses de hand wil drukken is vanaf 19.11 uur van harte welkom in het Ontmoetingscentrum te Jabeek.

 


BOODSCHAP VAN DE HEILIGE VADER
FRANCISCUS
VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD

Hij is arm geworden om ons rijk te maken met zijn armoede (vgl. 2 Kor. 8, 9) 

Dierbare broeders en zusters,

Ter gelegenheid van de Veertigdagentijd, bied ik u enkele overwegingen aan, opdat ze van dienst zouden kunnen zijn op de persoonlijke en gemeenschappelijke weg van bekering. Ik wil aansluiten bij de woorden van de heilige Paulus: “Want de liefdedaad van onze Heer Jezus Christus hoef ik u niet in herinnering te brengen: hoe Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede” (2 Kor. 8, 9). De apostel wendt zich tot de Christenen van Korinthe om hen aan te sporen edelmoedig te zijn en de gelovigen van Jeruzalem te helpen die behoeftig zijn. Wat zeggen deze woorden van de heilige Paulus ons, Christenen van vandaag? Wat zegt ons vandaag de uitnodiging tot armoede, tot een arm leven in evangelische zin?

De genade van Christus

Allereerst zeggen ze ons wat de stijl van God is. God openbaart Zich niet door middel van de macht en de rijkdom van de wereld, maar door middel van de zwakheid en de armoede: “Hij (is) om uwentwil arm (…) geworden, terwijl Hij rijk was…”. Christus, de eeuwige Zoon van God, in macht en heerlijkheid gelijk aan de Vader, is arm geworden; Hij is neergedaald midden onder ons, is ieder van ons nabij geworden; Hij heeft afstand gedaan van zijn glorie, Zichzelf “ontledigd”, om in alles aan ons gelijk te zijn (vgl. Fil. 2, 7; Heb. 4, 15). De Menswording van God is een groot mysterie! De reden van dit alles is de goddelijke liefde, een liefde die genade is, edelmoedigheid, verlangen naar nabijheid, en die niet aarzelt om zich te geven en zich op te offeren voor de schepselen die ze lief heeft. Caritas, liefde, dat is in alles het lot van de geliefde delen. Liefde doet ons op elkaar gelijken, schept gelijkheid, slaat muren neer en heft afstanden op. En God heeft dit met ons gedaan. Want Jezus heeft “met menselijke handen (…) gewerkt, met een menselijke geest (…) gedacht, met een menselijke wil (…) gehandeld, met een menselijk hart (…) liefgehad. Door zijn geboorte uit de Maagd Maria is Hij werkelijk een van de onzen geworden, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde” (Tweede Oecumenische Vaticaans Concilie, past. Const. Gaudium et spes, 22).

 Het doel van het zich arm maken van Jezus is niet de armoede op zich, maar – zegt de heilige Paulus – “opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede”. Het gaat niet om een woordspeling, ook niet om een uitdrukking die sensatie wil veroorzaken om te scoren! Het is een samenvatting van de logica van God, de logica van de liefde, de logica van de Menswording en van het Kruis. God heeft de redding niet op ons laten neervallen vanuit de hoogte, zoals de aalmoes van iemand die een deel van zijn eigen overvloed geeft met schijnbaar liefdadige vroomheid. Dat is niet de liefde van Christus! Wanneer Jezus neerdaalt in het water van de Jordaan en Zich laat dopen door Johannes de Doper, doet Hij dat niet omdat Hij boetedoening, bekering, nodig heeft; Hij doet het om Zich te midden van het volk te plaatsen, dat vergeving nodig heeft, te midden van ons zondaars, en om de last van onze zonden op zich te nemen. Dit is de weg die Hij heeft gekozen om ons te troosten, te redden, te bevrijden van onze ellende. Wat ons hierin raakt, is dat de Apostel zegt dat we niet door middel van de rijkdom van Christus zijn bevrijd, maar door middel van zijn armoede. Toch kent de heilige Paulus heel goed de “ondoorgrondelijke rijkdom van Christus” (Ef. 3, 8), “de erfgenaam (…) van al wat bestaat” (Heb. 1, 2),

Wat is dan deze armoede waarmee Jezus ons bevrijdt en ons rijk maakt? Het is precies zijn manier van ons liefhebben, van ons nabij te zijn, zoals de Goede Samaritaan, die naar de man toe ging die door allen half dood aan de kant van de weg was achtergelaten (vgl. Luc. 10, 25 vv). Dat wat ons echte vrijheid geeft, echte redding en echt geluk, is zijn liefde, vol van mededogen, van tederheid, die verlangt onze deelgenoot te zijn. De armoede van Christus die ons rijk maakt bestaat erin dat Hij is mens geworden, onze zwakheden en onze zonden op zich genomen heeft, en ons zo de oneindige barmhartigheid van God overbrengt. De armoede van Christus is de grootste rijkdom: Jezus is rijk in zijn onbegrensd vertrouwen in God de Vader, in het Zich op elk moment toevertrouwen aan Hem, terwijl Hij altijd enkel en alleen de wil en de glorie van de Vader op het oog heeft. Hij is rijk zoals een kind dat zich bemind voelt en van zijn ouders houdt en geen moment twijfelt aan hun liefde en tederheid. De rijkdom van Jezus komt voort uit het feit van de Zoon te zijn; zijn unieke relatie met de Vader is het soevereine voorrecht van deze arme Messias. Wanneer Jezus ons uitnodigt om zijn “zachte juk” op ons te nemen, nodigt Hij ons uit om ons rijk te maken met deze “rijke armoede” en “arme rijkdom” van Hem, om zijn Geest van zoonschap en broederschap met Hem te delen, en zonen en dochters in de Zoon te worden, broeders en zusters in de Eerstgeboren Broeder (vgl. Rom. 8, 29).

Er is gezegd dat de enige echte triestheid is: niet heilig te zijn (L. Bloy); we zouden ook kunnen zeggen dat er maar één enkele echte ellende is: niet te leven als kinderen van God en broeders en zusters van Christus.

Ons getuigenis

We zouden kunnen denken dat deze “weg” van de armoede die van Jezus geweest is, terwijl wij, die na Hem komen, de wereld kunnen redden met adequate menselijke middelen. Zo is het niet. In elk tijdperk en in elke plaats blijft God de mensen en de wereld redden door middel van de armoede van Christus, die Zich arm heeft gemaakt in de Sacramenten, in het Woord en in zijn Kerk, die een volk van armen is. De rijkdom van God kan niet via onze rijkdom gaan, maar altijd alleen via onze persoonlijke en gemeenschappelijke armoede, bezield door de Geest van Christus.

In navolging van onze Meester zijn wij Christenen geroepen de ellende van de broeders te zien, die aan te raken, ze op ons te nemen en concreet te werken om die te verlichten. Ellende is niet hetzelfde als armoede; de ellende is: armoede zonder vertrouwen, zonder solidariteit, zonder hoop. We kunnen drie soorten ellende onderscheiden: de materiële ellende, de morele ellende en de spirituele ellende. De materiële ellende is wat we gewoonlijk armoede noemen en het betreft degenen die in een toestand leven die hun menselijke persoon onwaardig is: verstoken van grondrechten en basisbenodigdheden zoals voedsel, water, hygiënische omstandigheden, werk, de mogelijkheid tot ontwikkeling en culturele groei. Tegenover deze ellende biedt de Kerk haar dienst aan, haar diaconie, om in die behoeften te voorzien en deze wonden, die het aangezicht van de mensheid misvormen, te genezen. In de armen en in de minsten zien we het aangezicht van Christus; in het beminnen en helpen van de armen beminnen en dienen we Christus. Onze inspanningen zijn er ook op gericht te zorgen dat een eind wordt gemaakt aan de schendingen van de menselijke waardigheid, de discriminatie en de onderdrukking, die in veel gevallen de oorzaak zijn van de ellende. Wanneer macht, luxe en geld afgoden worden, wordt de eis van een gelijke verdeling van de rijkdom daaraan ondergeschikt gemaakt. Daarom is het noodzakelijk dat de gewetens zich bekeren tot de gerechtigheid, de gelijkheid, de soberheid en het delen.

Niet minder verontrustend is de morele ellende, die erin bestaat dat men slaaf wordt van ondeugd en zonde. Hoeveel gezinnen leven in de greep van de angst omdat één van hun gezinsleden – meestal een jongere – verslaafd is aan alcohol, drugs, gokken, pornografie! Hoeveel mensen zijn de zin van het leven kwijtgeraakt, hebben geen toekomstperspectief en hebben de hoop verloren! En hoeveel mensen worden tot deze ellende gedwongen door onrechtvaardige sociale omstandigheden, door gebrek aan werk die hun de waardigheid van het kostwinner zijn ontneemt, door gebrek aan gelijkheid wat betreft de rechten op onderwijs en gezondheid. In deze gevallen kan morele ellende heel goed praktisch het begin van zelfmoord genoemd worden. Deze vorm van ellende, die ook financiële ruïnering veroorzaakt, is altijd verbonden met spirituele ellende, die ons treft wanneer we ons verwijderen van God en zijn liefde afwijzen. Als we menen geen behoefte te hebben aan God, die ons in Christus de hand reikt, omdat we denken aan onszelf genoeg te hebben, begeven we ons op een weg van mislukking. God is de enige die werkelijk redt en bevrijdt.

Het Evangelie is het ware tegengif tegen spirituele ellende: een Christen is geroepen in elke omgeving de bevrijdende boodschap te brengen dat er vergeving bestaat van het begane kwaad, dat God groter is dan onze zonde en ons 'om niet' bemint, altijd, en dat we geschapen zijn voor gemeenschap en het eeuwig leven. De Heer nodigt ons uit vreugdevolle verkondigers van deze boodschap van barmhartigheid en hoop te zijn! Het is mooi de vreugde te ervaren van het verspreiden van deze blijde boodschap, van het delen van de ons toevertrouwde schat, om bedroefde harten te troosten en hoop te geven aan zovele broeders en zusters die in duisternis gehuld zijn. Het gaat erom Jezus te volgen en te doen net als Hij, die op zoek ging naar armen en zondaars zoals de herder naar het verloren schaap, en Hij deed het vol liefde. Verenigd met Hem kunnen we moedig nieuwe wegen van evangelisatie en menselijke vooruitgang openen.

Dierbare broeders en zusters, moge de hele Kerk in deze Veertigdagentijd bereid en ijverig zijn om aan hen die leven in materiële, morele en spirituele ellende, het getuigenis te geven van de evangelische boodschap, die samengevat kan worden in de verkondiging van de liefde van de barmhartige Vader, die klaarstaat om in Christus iedere mens te omarmen. We kunnen dat doen in de mate waarin we gelijkvormig aan Christus zullen zijn, die Zich arm gemaakt heeft en ons rijk maakte met zijn armoede. De Veertigdagentijd is een geschikte tijd voor de zelfverloochening; en het zal ons goed doen ons af te vragen van welke zaken we ons kunnen ontdoen om anderen te helpen en te verrijken met onze armoede. Laten we niet vergeten dat ware armoede pijn doet: zelfverloochening zonder deze dimensie van boetedoening is niet echt. Ik wantrouw een aalmoes die niets kost en niet pijn doet.

Moge de heilige Geest, –dankzij welke ‘wij berooid zijn en velen rijk maken, haveloos zijn en de wereld van ons is’ (vgl. 2 Kor. 6,10)–,), deze bedoelingen van ons ondersteunen en in ons de aandacht en de verantwoordelijkheid voor de menselijke ellende versterken, opdat we barmhartig zijn en medewerkers van de barmhartigheid worden. Met deze wens verzeker ik u van mijn gebed opdat elke gelovige en elke kerkelijke gemeenschap met vrucht de weg van de Veertigdagentijd moge afleggen, en ik vraag u voor mij te bidden. Moge de Heer u zegenen en Onze-Lieve-Vrouw u behoeden.

Feest van de heilige Stefanus, diaken en eerste martelaar

 FRANCISCUS