Lied voor de Advent 

Ik heb mijn hart tot U verheven,
Heer, al mijn hoop zijt gij.
Ik weet: gij zult mij niet begeven;
mijn Heiland is nabij.

Al ligt de wereld diep verduisterd,
al drukt de grauwe tijd,
mijn hart heeft met geloof geluisterd,
mijn hart heeft zekerheid.

Mijn hart weet dat ons oud verlangen
weldra vervulling vindt.
Het eeuwig licht is reeds ontvangen,
de maagd verwacht haar Kind. 

Vergeef, Heer, al mijn slechte daden,
zet recht mijn dwarse voet
en leer mij lopen langs uw paden
mijn Heiland tegemoet.  

                   Gerard Wijdeveld

 Advent

 Zo stil, zo stil – nu kan het sneeuwen
op d’aarde, die, tot slaap bereid,
vergat de heugenis van eeuwen
en niets verwekt in dezen tijd.  …

 Verwacht een kind – en die zal stralen
aan Jesse, aan zijn stam en stok.
Wanneer de witte sneeuw wil dalen
legt hij ze voor u, vlok na vlok.

De weg, de waarheid en het leven
zijn van die sneeuwval geplaveid.
Geen mens kan minder aan hem geven
dan honger naar zijn eeuwigheid.
 

                   Jan Engelman

’s Avonds 

’t Wordt al sterre dat men ziet
in dat hoog en blauw verschiet daar,
blijde sterren, anders niet,
in dat hoog en blauw verschiet. 

’t Wordt hier altijd al verdriet,
van dat oud en zwart verdriet daar,
’t wordt hier altijd anders niet
als dat oud en zwart verdriet.
 

Laat mij, laat mij, in ’t verdriet,
vliegen naar dat hoog verschiet daar,
waar men al die sterren ziet,
al die sterren, … anders niet.   

  Guido Gezelle

 Stilte van Kerstmis

’t Laatste geluid op straat,
waarnaar ik luisterde
viel stil. 

De laatste vogelkeel, nu heel
de lucht verduisterde
viel stil.

En in mijn hoofd elke gedachte,
in mijn hart ieder verlangen,
in mijn ziel

De twijfel of Gij met mij waart
of me verliet
viel stil.

Lang zocht ik in de stilte
naar de bron van mijn gezangen:
ik vond een kind, dat in de kribbe sliep
en ieder lied
viel stil.

  Anton van Duinkerken

Geboorte

Gods liefde op aarde neergedaald
ligt in een stal op stro te slapen.
De stille herders van de schapen
zij hebben het alom verhaald.

De ster staat boven Bethlehem.
De koningen uit het Oosten vonden
een kind in windselen gewonden
en os en ezel zien naar hem.

 Hier slaapt, der wereld toevertrouwd,
die was vóór de aanvang van de tijden,
het kind waarom Maria schreide,
waarover elk de handen vouwt.

  Ida Gerhardt


Bij het graf van Jezus

 

Op de eerste dag van de week gingen de vrouwen die met Jezus uit Galilea waren meegekomen heel vroeg naar het graf, met de kruiden die zij hadden klaargemaakt.  Ze vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet.  Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken.  Opeens stonden er twee mannen voor hen in stralend witte kleren.  Daar schrokken ze van en ze sloegen hun ogen neer, maar ze zeiden: ‘Waarom zoeken jullie de levende bij de doden?  Hij is niet hier, hij is tot leven gewekt.’  [Lucas 24 1-6]

 

Pasen

Gerard Wijdeveld

 

Ze zitten bijeen in de kamer.  Er wordt gezwegen, gepraat.
De tweede nacht is dit al, die zo met wachten vergaat. 

Is alles voorbij?  Gaat die mond die zich sloot nu nooit meer open?
Dat kan niet zijn! Maar ja, wat valt er anders te hopen? 

De een zegt, peinzend, proberend dit – de ander dat
en wou dat hij gezwegen had …
 

Maar als – de dag moet haast komen – er buiten een vogel slaat
en Petrus blijft zitten met zwijgend gelaat 

en ook de andere mannen maar zitten en turen,
dan kunnen de vrouwen de kamer niet langer verduren, 

die stilte, dat zitten, dat mannengepraat!
Er is voor de liefde geen rust en geen vree dan alleen in de daad. 

Ze zijn al buiten, de schemer trekt op om het pad,
reeds gaan ze de poort uit, buiten de stad.

Haast zonder te zien vindt ieder zijn weg naar de tuin, naar het graf.
Dan kijken ze op.  ’t Is heldere dag.  De steen is er af. 

De steen op zijn mond, zijn ogen, zijn bleke gezicht,
De steen ligt terzij en het graf is onbegrijpelijk licht. 

En als zij dan denken: Hij leeft?  Hij leeft!  Dan zien ze een engel aan,
die zegt, met ernstige ogen: Jezus is opgestaan! 

Mensen zoals wij 

Wij moeten er voor oppassen de eerste christenen te beschouwen als een ander soort mensen dan wij zijn, met een totaal verschillend geestelijk leven.  In feite lijken onze broeders en zusters uit die heldhaftige tijd van vervolgingen en bloedgetuigen voor Christus veel meer op ons dan wij denken.  Op één zeer belangrijk punt is onze situatie bijna gelijk aan de hunne.  Op het ogenblik, nu zich een steeds grotere ontkerstening van de wereld voordoet, en deze wereld zich weer wendt tot de oude afgoden – zij het in een nieuwe gedaante – staat de ware christen in onze moderne maatschappij niet minder alleen dan de eerste christenen stonden in het rijk van de Romeinse keizers, en velen van hen verdedigden zich niet beter tegen het bederf dat van alle kanten over hen heen spoelde, dan wij dat doen.  De tegenspraak tussen het Kruis en de wereld is na zoveel eeuwen nog net zo onverzoenlijk als toen de eerste leerlingen van Jezus hun krachten begonnen te meten met het heidendom.  De christenen van die eerste, heldhaftige tijden hadden beslist geen andere moeilijkheid op te lossen dan waarvoor wij, hun broeders van deze tijd, ons gesteld zien: volharden in het geloof midden in een wereld zonder geloof.  Voor hen zowel als voor ons ging en gaat het erom in uren van duisternis niet te verloochenen wat ons in het licht is geopenbaard.   [François Mauriac, Le Fils de l’Homme]

 Een sterke vrouw

 Rose Kennedy baarde negen kinderen.  Haar dochter Rosemary kreeg een geestesziekte.  Drie van haar zonen stierven een onnatuurlijke dood.  Joseph kwam om in een vliegtuigramp.  John, de president van de Verenigde Staten, werd in 1963 bij een aanslag doodgeschoten.  Robert trof vijf jaar later hetzelfde lot.  Niet lang daarna stierf haar man.  Hoe kan men met zoveel leed verder leven?  Mevrouw Rose Kennedy schrijft in haar memoires:

“Ik bid in de kerk dikwijls de kruisweg en sta stil bij elke statie.  Ik zie hoe Jezus op zijn kruisweg driemaal valt vanwege lichamelijke uitputting en de zware last van het kruis, en toch weer zonder klagen verder strompelt.  De gedachte dat, zoals Jezus Christus uit de dood is opgestaan, ook mijn man en mijn zonen zullen verrijzen, en dat we weer gelukkig met elkaar zullen zijn, zonder dat we ooit weer van elkaar moeten scheiden, geeft me nieuwe kracht en nieuwe moed.  Blij van zin dank ik God allerhartelijkst voor mijn geloof in de verrijzenis van het lichaam en probeer ik mijn tranen te drogen.”
 

Paasgeloof

Zo getuigt een katholieke vrouw van haar Paasgeloof.  Angst en ellende verdringt ze niet.  Ze huilt om haar grote verdriet, maar ze huilt niet zo maar.  Haar tranen vloeien aan de lijdensweg die Jezus ging, aan de enige plaats waarvan verlossing uitgaat.

Ziet U de betekenis van Pasen?  We bestaan niet, en we geloven niet om te sterven; we zijn vol hoop en trekken verder, omdat Jezus leeft en omdat wij zullen leven.  Ja, schreef de apostel Paulus; als we alleen voor dit leven zouden geloven, dan zouden de allerbeklaagwaardigsten van de mensen zijn. 


 Gods liefde schijnt in ons hart
 2 Korintiërs 4:1-6
Uit de duisternis zal licht schijnen… (vs. 6b)

 De donkere dagen voor Kerstmis zijn aangebroken.
Als we ’s morgens opstaan moeten we de lamp aansteken en
’s middags he je al vroeg weer het kunstlicht nodig. Ook in het bovenvermeld bijbelgedeelte gaat het over licht, dat God laat schijnen in ons hart. ons hart kan donker zijn door verdriet, tegenslag, crisis, bezuiniging, boosheid, geweld,dwang, mishandeling,haat, bedrog, onrecht, pesterijen,etc.etc.

Het is niet Gods bedoeling dat wij in het donker leven. God wil licht voor alle mensen, voor alle volkeren, voor alle landen,voor alle toijden, want Gods eerste scheppingswoorden zijn: ‘Er moet licht komen.’ Paulus denkt daaraan als hij schrijft: ’Uit de duisternis zal licht schijnen’. Hij ziet dit ook in Jezus van Nazareth, die zichzelf beschouwt als ‘licht der wereld’.

In het leven, in de woorden en daden van Jezus Christus schijnt goddelijk licht. Door zijn geestkracht blijft dit goddelijk licht schijnen door alle eeuwen. Hoe wij met dit licht omgaan, is een andere kwestie. Dat licht is niet overbodig in onze duistere wereld. Daarom is de december-maand bijzonder geschikt om naar het kerstgebeuren toe te groeien door ons met dienstbare liefde tot God en mensen op te stellen in het dagelijkse leven, Want hieraan bleef Jezus van Nazareth tot aan zijn kruisdood vasthouden met het gevolg dat zijn dienstbare liefde sterker bleek dan de machten van kwaad, dood en ondergang.Op zijn geestkracht mogen wij vertrouwen bij onze voorbereiding op het kerstgebeuren. Houdt hart en verstand hiervoor geopend. Dan laat Gods licht in onze duistere wereld wonderlijke dingen gebeuren.

SUCCESVOLLE VOORBEREIDING !

EEN ZALIG KERSTFEEST

EN

EEN LICHTGEVEND NIEUWJAAR

DOOR GODDELIJKE LIEFDE

DIE MENSEN IN DUISTERE WERELD SAMENSTUWT

VOOR EEN NIEUWE DAGERAAD

VOOR NIEUWE TOEKOMST !


Ik geloof in de Heilige Geest

 Laten we deze overweging maar eens beginnen met de menselijke geest; dat is al moeilijk genoeg.  Je arm kan je vastpakken; je geest niet.  Maar als van iemand gezegd wordt dat het een geestig iemand is, dan weten we precies wat bedoeld wordt.  Een geestig iemand werkt ook iets uit: iedereen geniet van zijn rake opmerkingen en geestige verhalen.  Soms is een hele familie geestig; dat hebben ze met de opvoeding meegekregen van hun ouders; en door het gezinsleven versterken ze elkaars geestigheid.  Iedereen is graag te gast in zo’n gezin: je blijft er lachen.

Er is ook tijdgeest.  In de republiek Holland hebben we de tijd van Jan Salie gehad.  Jan Salie heeft nooit bestaan, maar zijn geest kent iedereen.  Een lamlendige tijd.  Er gebeurde niets in het land.  Er was geen elan en geen beweging.  Alles ging zijn gewone slome gangetje.  Op het bestuursfluweel hingen futloze bepruikte figuren; ze zaten daar alleen omdat hun voorvaderen daadkrachtige mensen waren geweest.  Die leefden in àndere tijden. Toen waaide een andere geest. Je zag toen bij iedereen initiatief en  ondernemingslust; men wist van aanpakken.  Moderne schepen koersten over de wereldzeeën en kwamen rijk beladen terug.  In de steden werden hele nieuwe wijken ontworpen en in hoog tempo gerealiseerd. De schone kunsten floreerden.  Wetenschappers kregen alle ruimte.  De buitenlanders konden hun ogen nauwelijks geloven.  Alles bruiste.  De wereld was te klein voor de bravoure van de Hollandse Republiek; allemaal jongens van Jan de Wit.  De geest van de gouden eeuw.

Als de menselijke geest dat allemaal al kan teweeg brengen, wat kan er dan gebeuren als de Geest van God gaat waaien?  En dat gebeurt vaak.  Maar God doet niet alles alleen.  Als de Geest van God gaat waaien, en de mensen laten hem maar waaien, dan gebeurt er niets.  Maar als de mensen open willen staan voor die Geest … Een voorbeeld.  Ninivé was een grote en rijke stad, maar er waren ergerlijke misstanden.  God kon het niet meer aanzien, hoe zwakke mensen daar werden behandeld; het leek nergens op.  Het was net of het geweten van de mensen daar niet meer werkte.  God zond een profeet; die ging eerst niet, en later niet van harte, maar ten slotte kwam hij toch in Ninivé aan.  Nauwelijks was hij in de stad en sprak hij over de boodschap van God (deze stad gaat naar de bliksem, God maakt er een eind aan) of een vuur laaide op: de koning gaf het voorbeeld; die buitenlandse profeet heeft gelijk, zei hij; het is een zootje hier; met mijn liederlijk leven geef ik het slechte voorbeeld; geen wonder dat het in de stad ook een beestenbende geworden is.  De koning vastte op water en brood, de mensen in de stad vastten ook en sommigen zeggen dat zelfs de dieren niet wilden eten.  Er werd veel verkeerds recht gezet in Ninivé die dagen.  Je kende de stad niet terug.  De Geest van God had de mensen in vuur en vlam gezet; de mensen werden weer zoals God ze had bedoeld.  En die verwoesting van de stad?  Waarom zou zo’n stad vol goede mensen verwoest moeten worden?  Woonde de Geest van God daar niet?  En de mensen stonden toch open voor die Geest?  Nou dan.

 Advent

 In de donkere weken van het jaar wekken de vieringen in de kerken op tot hunkeren naar het licht.  Je kunt het ook met hoofdletters schrijven LICHT, want het is Jezus de verlosser.  Van eeuwigheid zetelt de Zoon van God aan de rechterhand van zijn goddelijke Vader.  Toen de tijd van wachten op de verlossing ‘vervuld’ was, kwam de Zoon, zonder zijn Godheid te verliezen, naar de aarde en werd hij geboren als een mensenkind.  Naar die verlossing van het kwade, naar die Zoon, naar dat LICHT hebben de mensen van God in de eeuwen voor Christus met verlangen uitgekeken.

En het LICHT kwam in de wereld.  Maar de wereld wilde het niet.  In de donkere weken van het jaar kijken WIJ uit naar het LICHT.  Als het komt, aanvaarden we het dan wel?  Verlangend bidden we dat we als de tijd van wachten ‘vervuld’ is, de Zoon van God mogen opzoeken en met geschenken – goud, wierook, mirre? – onze hulde betuigen.

   Het is best moeilijk tot 25.12 het verlangen vol te houden, uit te zien, geduldig te wachten op het feest; nog niet alvast te beginnen.

 Doopschelpjes

 In de doopkapel – in de kerk, vooraan rechts – hangt een rekje.  Als er iemand wordt gedoopt, komt de doopschelp met de naam van de dopeling(e) in dat rek.  Het is bijna vol.  Rond Lichtmis, het feest dat het kind Jezus door Jozef en Maria naar de tempel in Jeruzalem wordt gebracht, willen we schelpjes uitreiken aan de ouders van de dopelingen.  Begin Januari ontvangen deze ouders een uitnodiging voor de viering op 3.2.2013 om 11 uur in de parochiekerk Amstenrade.

 Bond zonder Naam

 Iedere maand geeft de Bond zonder naam een spreuk en een toelichting.  Deze maand zegt de toelichting: perfecte momenten komen niet altijd vanzelf.  Soms moet je ze zelf maken.  Probeer eens elke dag een perfect moment voor jezelf te maken!  En nu de spreuk: Wacht niet op het perfecte moment; pak het moment en maak het perfect.


EEN GEDACHTE ROND GELOVEN

WAT IS GELOVEN ?

1.

Ik geloof, dat ik niet genoeg brandstof heb om naar roermond te gaan.

Ik geloof dat het gaat regenen.

geloven betekent hier, dat ik het niet zeker weet.

als ik in de zakelijke wereld iets geloof, dan is dat een andere taal dan mijn geloven in de bijbel.

2.

In de bijbel gaat het om zekerheid.

Het geloof,dat God schenkt is de zekerheid van de dingen, waarop ik hoop.Zie Hebreeën 11,1-40. Men krijgt een bewijs van dingen, die men nu nog niet ziet. Geloof komt dus vóórdat wij het bezitten.Bezit men het reeds, dan is hopen uiteraard niet meer aanwezig.

3.

Geloven is ook een bewijs; het bewijs der dingen, die men niet ziet. Geloof gaat vooraf aan het daadwerkelijk ontvangen van wat men vraagt. Het geloof is het bewijs, dat men het zal bezitten, wat men nog niet ziet en wat men nog hoopt. Hierin ligt nog geen antwoord op het gevraagde.

4.

Gelovig vragen om genezing.

Jezus genas zieken en wij moeten de werken doen, die Jezus deed.Uiteraard willen wij een teken,wat met genezing te maken heeft.

In natuurkijke zin kan ons verstand door middel van onze vijf zintuigen kennis ontvangen.Door natuurlijke processen ontvangt ons verstand die kennis.

Dit is geen geloof.Geloof is een geestelijke zaak, maar onze vijf zintuigen zijn fysiek van aard.

Bidden om genezing is een geestelijke zaak. God is geest.

Hier gaat het dus om het geesteleijke tekens van geloof.

Over Gods gebod en schriftelijke belofte van onze fysieke genezing kunnen wij iets lezen in de Brief van Jacobus, vooral het laatste gedeelte over geduld,de kracht van het gebed en de laatste vermaningen.

De zieke bidt om genezeng, in overeenstemming met Gods schriftelinge belofte. De zieke volgt Gods instructies op; laat de oudsten van de gemeente komen, die een gelovig gebed over de zieke uitspreken en hem met olie zalven.In de bijbel staan vrijwel geen beloften van God, die onvoorwaardelijk zijn.Bij Jacobus staan geen voorwaarden, maar elk van zijn schriftgedeelten moeten wij in de context van de hele bijbel plaatsen.

In Mattheus 17:20 kan iemand met het geloof van een mosterdzaadje een berg verplaatsen. Hier worden geenvoorwaarden genoemd.Alles wat wij aan God vragen moet overeenstemmen met Gods wil.Als een zieke Gods genezing vraagt, wil God niet dat hij ziek blijft.

Als gelovige mensen om genezing vragen, dan zijn er voorwaarden. God geneest op voorwaarde dat genezing goed voor ons is in het kader van Gods alomvattend plan van ons leven.Zie 1 Joh.3:22. God wil ons eeuwig leven geven in zijn koninkrijk. Lijden kan soms in ons leven een ander doel hebben.

Genezing is nooit een graadmeter van ons geloof. Zie 2 Cor.12:6-10.Zie voor waardevolle lessen voor ons leven ook bij de profeet Elisa, Elia en bij Job.

Raadpleeg de bijbel om Gods wil te leren kennen.

Zoek eerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan zal Hij ons geven, wat wij nodig hebben.Zie Mattheus 6:31.

5.

VRAGEN – MOEILIJKHEDEN – PROBLEMEN

INZAKE GELOOF – KERKGEMEENSCHAP - ORGANISATIE

BIJ GEZAGSDRAGERS EN ONDERDANEN

VROEGER EN IN HUIDIGE TIJD.

Geloof en kerk kunnen pas gedijen in de wereld van gelovigen. Gezagsdragers en onderdanen zijn mensen van een bepaalde tijd en in een bepaalde cultuur, steeds anders wordend.

Geestelijke werkzaamheid van God de Vader en Zoon is altijd aanwezig in gezagsdragers en onderdanen. In open houding luisteren naar elkaar, elkaar respecteren, tijd en ruimte scheppen voor die geestelijke werkzaamheid zijn noodzakelijk en waardevol voor de voedingsbron en krachtbron van leven, liefde en geluk in Jezus Christus.

Dan kunnnen wij blijvend deelnemen aan het mysterie van Jezus van Nazareth in nieuwe vormen in huidig perspectief.

Ieder mens is uniek in de wereldgeschiedenis.Uniek-zijn is een schepping van God en ontstaat in mensen. Ieder mens is dus een kind van God en mensen.

Wat zijn God bedoelingen met mens en wereld in de huidige tijd ?

Wat ervaren wij in de geestelijke werkzaamheid van nu ?

Welke wegen worden in onze moderne tijd aangewezen door het mysterie van Jezus Christus ?

Eenzijdig van bovenaf regeren door gezagsdragers is evenals een eigen weg in het geloof zoeken door onderdanen een kwalijke zaak.

 

Graag wil ik een keer meer concreet ingaan op verschillende bovenstaande gedachten.

Met vriendelijke groeten,

W.Janssen


WIE OPPERVLAKKIG OORDEELT, VEROORDEELT ZICHZELF !

Een zwaarlijvige man zit op de bank.
Hij krijgt anonieme brieven waar in staat:
"He dikzak! Ooit gehoord van afvallen?!"
Niemand weet dat hij last heeft van een stofwisselingsziekte.

Een meisje van 16
loopt met haar 1 jarig zoontje over straat.
”Slet!" Roept een groep jongens.
Niemand weet dat ze op haar 12e is verkracht.

Een man met littekens en vervormde lichaamsdelen wordt lelijkerd genoemd.
Niemand weet dat hij als soldaat
ernstige
verwondingen heeft opgelopen
tijdens een gevecht voor ons vaderland.

Een leraar loopt met een pruik rond op school.
Als kinderen van hun ouders te horen krijgen,

dat
hij een kaal hoofd heeft,
maken
zij graag vervelende opmerkingen.

Ze weten niet,dat hij kanker heeft.

EEN AKELIG WOORD
KAN EEN GROTERE, DIEPERE EN PIJNLIJKERE WOND TOEBRENGEN
DAN EEN GEVAARLIJKE LOSLOPENDE HOND !


10 RICHTINGWIJZERS voor menswaardig leven.

Op de 1ste plaats:
Ik ben de Heer, Uw God, die u bevrijdt uit onmenselijkheid, crisis en ellende.

Op de 2de plaats:
Ik ben de enige God, die u in liefde tot elkander stuwt in vele verschillende relaties.
Maak geen afgod van geld, bezit, macht, roem of eer.

Op de 3de plaats:
Werk 6 dagen aan Gods bedoelingen met mens en wereld.
en besteedt de 7de dag aan God om Hem te eren, te danken en te aanbidden. Deze dag is heilig.

Op de 4de plaats:
Wees gehoorzaam aan uw ouders, aan opvoeders en aan leidinggevende mensen, wanneer zij goede wegen wijzen, en de waarheid verkondigen.

Op de 5de plaats:
Ga eerbiedig om met alles, wat aanwezig is in de schepping van God. Ga zorgvuldig om met alles, wat God geschapen heeft: mensen, dieren en planten; lucht, water,vuur,en grondstoffen.
In Gods ogen heeft ieder mens op aarde recht op een menswaardig bestaan. Ieder mens is bestemd om gelukkig te worden op aarde en voor altijd in de hemel.

Op de 6de plaats:
Blijf trouw aan uw diepste eigenheid,
want in uw geweten kunt u de stem van God horen.
Eerbiedig Gods liefde in alle menselijke relaties.

Op de 7de plaats:
Toon eerbied voor andermans bezit.
Steel niet, beschadig niet en herstel de schade.

Op de 8ste plaats:
Laat ieder mens tot zijn recht komen.
Bewaar zijn goede naam.
Roddel niet en leg geen vals getuigenis af.

Op de 9de plaats:
Draag de waarheid hoog in uw vaandel.
Lieg niet, bedrieg niet, en pleeg geen fraude,
want leugens vernietigen het onderling vertrouwen.

En tenslotte op de 10de plaats:
Zet uw zinnen niet op wat uw naaste toebehoort.
Begeer niet zijn vrouw of haar man, zijn eigendom of haar juwelen, want jaloersheid verziekt uw innerlijk.


BEKERING.VIJANDEN

1 Samuël 26:1-12

Vandaag heeft God je vijand aan je uitgeleverd... (vs. 8)

Samen met David is Abisai binnengedrongen in het midden van het kamp van Saul, die daar ligt te slapen, omringd door zijn elite-troepen. Nu kan David zich van Saul ontdoen en Abisai is bereid om de daad bij het woord te voegen. David denkt daar echter totaal anders over. Voor David is Saul nog steeds de gezalfde van de Heer en niemand heeft het recht om ongestraft die gezalfde van de Heer om te brengen. Als Saul moet sterven, dan niet door mensenhanden, maar door de hand van de Heer. Als bewijs dat David de mogelijkheid heeft gehad om een eind te maken aan het leven van Saul, neemt David de speer en de waterkruik van Saul mee om die later aan Saul te tonen. Zo verlaten ze samen het kamp van Saul, terwijl deze in een diepe slaap is. David geeft Saul opnieuw de kans om tot inkeer te komen, want hij weet – God wil niet de dood van de goddeloze maar dat hij zich bekeert en leeft.

In onze wereld van goed en kwaad komen wij vaak mensen tegen die het niet met ons eens zijn of die zich op de tenen getrapt voelen om dat wij een andere mening hebben.

Vaak wordt wraak genomen. De ander proberen uit te schakelen.Wie kwaad op ons is, proberen wij een hak te zetten.

Dit alles gebeurt niet alleen in politiek en bedrijfsleven, maar ook in kerkgemeenschappen en in godsdiensten, in bisdommen en dekenaten, parochies, kerkbesturen en verenigingsleven.

Gelukkig is ons geloof en ons kerkelijk leven bijzonder rijk aan vorm en inhoud.

Gelukkig roept God ons op om ons te bekeren tot dienstbare liefde tot elkander.


O N Z E   L E V E N S B O O M

 Onze rug  zo recht en stevig als een boom

onze wortels tot diep in de aarde reikend

ontdekken wij onszelf

gevoed door vele levenssappen !

 Bomen bezitten wijsheid van vele miljoenen jaren

voor mensen van vele miljoenen later !

 Onze diepste eigenheid

is een geschenk en een geheim

van God en mensen !

 Vader en Moeder God

zijn onze wortels,

verborgen in de oergrond

van aarde en heelal !

 Jezus van Nazareth

is onze stevige en rechte stam

voor tijd en eeuwigheid !

 Mensen zijn takken,

die groeien, bloeien en vruchten dragen !

 De H.Geest

stuwt sappen

van leven, liefde en geluk

uit wortels, via stam naar takken !

 Gelukkig de mens,

die zijn levensboom ontdekt

in hart en verstand

in doen en laten

in spreken en zwijgen

tot eer en glorie van God

en tot heil en zegen van mensen !

 

Bij deze enkele gedachten rond carnaval. 

1.Humor is een bloem op de stengel van onze ellende.

2.Carnaval blaast een gat in het zwarte wolkendek van ons leven.

3.Humor en ernst vormen de bloedsomloop van carnaval.

4.Humor is een zwemgordel op onze woelige levenszee.

5.Het feest van carnaval overbrugt de kloof tussen arm en rijk,

tussen elite en gewone mensen.

6.Humor is een glimlach,

die vergrendelde deuren opengooit.

7.Carnaval doet mensen lachen,

die niks te lachen hebben.

8.Wie lachers goedkoop op zijn hand krijgt,

moet snel zijn handen wassen.

9.Als maskers afvallen,

staan wij verbaasd over de mens naast ons.

10 Zonder maskers

worden we een schietschijf in de gemeenschap.

1.Humor is de roos op de stengel van verdriet.

2.Mensen met humor wandelen lichtvoetig door het leven.

3.Een uitspraak met humor bereikt meer dan een driftige toespraak.

4.Een geestige opmerking werkt beter dan een lange preek.

5.Mensen met humor kijken door de ellende heen.

7.Bij een echte komiek lacht men, voordat hij een woord gesproken heeft.

8.Geestige opmerkingen komen voort uit een liefdevol hart.

9.Humor is een manier om menswaardig met problemen om te gaan.

10 Wie zich doodlacht,leeft lang en gezond.

11.Wie luistert, vertelt veel aan de spreker.

12.Dankzij dwarsliggers kan men over een recht spoor lopen.

13.Harten schenken meer dan grote handen.

14.Spreken met zijn hart is een levenskunst.

15.Mensen met ervaring ontvangen meer rente dan banken geven.

16.Arme mensen kunnen heel rijk sterven,

en heel rijke mensen kunnen heel arm sterven.

17.Wie de grenzen van zijn gezichtsveld ziet,

kan de hele wereld zien.

18.Mensen, die hoge bomen opzetten,

zien vaak het bos niet meer.

19.Mensen met lange tenen

hebben heel kleine oortjes.

20.Waakzame mensen zien tijdig de avond van hun leven.

21.Geestelijke armoede is een rijkdom,

die niemand stelen kan.

22.In de diepste eigenheid van elke boef

ligt een rijkdom van mooie gedachten, hartelijke  liefde en innig geluk te slapen.

23.Een kritische geest heeft ruimte nodig om te groeien en te bloeien.

24.Wie zijn diepste eigenheid ontdekt,

mag geloven in zichzelf

en vertrouwen op zijn toekomst.

25.Televisie is een uitstekend middel

om met open ogen te slapen.

26.Hier en daar een bui betekent,

dat het overal regent.

27.Wie zijn grenzen ontdekt,

leeft op een vruchtbare akker.

28.Veel ouderwetse mensen kijken op een moderne horloge.

29.Zieke mensen zijn de broodheer van artsen en verpleegkundigen.

MENSWAARDIG OMGAAN MET ZIEK-ZIJN:

Aanvaard, wat niet veranderd kan worden!

Verander, wat beter gemaakt kan worden!

Geniet van alles wat mogelijk is,

want zelfs de kleinste dingen zijn heel belangrijk!

1 Wie bergen van ellende beklimt

kan een lichtpunt worden voor anderen

2 Wie alleen toppen in het leven wil bereiken,

v ergeet, dat ook in diepe dalen

mooie bloemen bloeien !

3 Pijn, lijden, tegenslagen, dwarsbomen en ziekte

kunnen chaos brengen in ons levenspatroon.

In ons innerlijk en in onze relaties

wordt alles anders !

4 Wie moedig orde en regelmaat weet aan te brengen

en te onderhouden in zijn dagelijks leven,

overwint chaos en verwarring !

5 Glimlach bij alle raadgevingen

die U krijgt van bezoekers!

De specialist voor raad bij ziekte en ellende

ligt immers in bed!

6 Ons leven is een krijgsdienst

in een wereld van goed en kwaad

om vrede te stichten in ons lichaam en geest !

7 Ons leven is een mysterie.

Een tijdlang trekken wij mee in een stoet

van mensen door de eeuwen heen.

8 Door de eeuwen heen trekt een stoet van mensen.

Ieder mens trekt een tijdje mee.

9 Wat is de bedoeling en de waarde van een paar jaar

op aarde leven en werken, als wij toch alles moeten

achterlaten ?

10 Zieken bakken brood

voor wetenschap, artsen en verpleegkundigen.

11 Zijn de nachten in uw leven lang en koud,

probeer dan fi jne herinneringen naar boven te halen,

die uw hart kunnen verlichten en verwarmen.

12 Zalig degenen,

die in hun diepste innerlijk

gedachten en gevoelens,

wensen en verlangens

serieus nemen en raadplegen

om antwoorden te vinden

voor een verantwoorde levenshouding.

13 Alleen zieken kunnen

heel goede raad geven

aan gezonde mensen!

14 Zieken zijn de enigen,

die goede raad kunnen geven

met kennis en ervaring.

15 Alle goede gedachten

en elk hartelijk woord

zijn bloemen in de vaas

van ons hart!

16 Bezoekers wijzen gemakkelijk naar boven,

naar toekomst en snelle genezing.

Wie ziek is voelt

de werkelijkheid van hier en nu!

17 Wij hopen dat de artsen alles kunnen

doen om jou te helpen; dat het verplegend

personeel alles goed verzorgt en alles

draaglijk maakt, en dat bezoekers u veel

moed en vreugde verschaffen!

18 Met warm hart en medeleven,

met grote belangstelling,

met gebed en dienstbare liefde

blijft ik bij u.

19 Zieken en invaliden schrijven het beste boek,

dat ons de waarde van ons leven laat zien.

20 Steek een lamp aan,

op donkere momenten in uw leven !

21 Zoek een lichtje/een sterretje

in duistere nachten van uw leven !

22 Wie zijn ogen,oren en mond,

zijn handen en voeten leent aan God,

maakt van zijn leven een paradijs

voor zichzelf en voor anderen !

23.Wat fi jn als iemand oog wil zijn

voor mensen, die het niet meer zien zitten.

24 Graag wil ik oog zijn,

wanneer U het niet meer ziet zitten.

25 Mag ik oog worden,

wanneer U door ellende verblind wordt!

26 Zalig de mens,

die oor wil zijn voor mensen, die geen gehoor vinden !

27 Waardevol is de mens, die oor wil zijn voor anderen.

28 Zalig de mens, die mond wil worden voor mensen

die monddood zijn gemaakt !

29 Gelukkig wanneer iemand mond wil worden

voor mensen, die zelf niet kunnen spreken

30 Fijn als ik helpende hand mag worden

voor mensen, die hulpbehoevend zijn !

31 Mag ik helpende hand worden,

wanneer U hulp nodig heeft ?

32 Zalig wanneer onze handen mogen aaien en strelen !

33 Wat een geluk, nu mijn handen U geluk mogen wensen !

34 Gelukkig heb ik voeten om te gaan naar mensen, die op mij wachten !

35 Zalig de voeten, die naar wachtende mensen gaan !

ROUW

36 Het is een kunst van leven

om menswaardig om te gaan

met leed en rouw !

37 Wie veel leed en ellende heeft ervaren,

kan ons veel waardevols vertellen !

38 Wie verdriet en rouw erg vreest,

ervaart nu al heel veel ellende !

39 De een jammert dat rozen doornen hebben;

de ander is blij dat doornen rozen hebben !

40 Rouw vertroetelen

doet de ellende groeien !

41 Liefde schenkt kracht

om het leed van anderen te dragen !

42 Een dag van leed duurt langer

dan een week van vreugde !

43 Rouw wordt zoeter,

wanneer anderen mee rouwen !

44 Sterren gaan in onze omgeving meestal schijnen,

zodra rouw in ons leven alles duister maakt.

45 Niemand kent voldoende zich zelf,

zolang hij niet geleden en gerouwd heeft !

46 Lijden en rouw maakt veel mensen waardevol !

47 Maak van rouw een broeikas van waarachtig

leven !

48 Verdriet en rouw kunnen diepgang geven aan

ons leven.

49 Wie in rouw zijn haren uittrekt,

mag niet verwachten

dat kaalheid minder ellende brengt !

50 Een deugdzaam leven kan

door rouw gezuiverd worden

zoals dorsen het kaf van het koren scheidt !

51 Al sluit men stevig alle kleine en grote deuren,

toch sluipt rouw naar binnen

door alle sleutelgaten.

52 Wie zorgeloos door het leven wandelt,

ontdekt nauwelijks huizen van verdriet !

53 De een ledigt een kom verdriet langzaam

met lepeltje na lepeltje,

de ander drinkt hem snel leeg met volle teugen !

54 Ongewild wordt rouwen soms een deugd,

die ons bevrijdt

van inbeelding en schone schijn !

55 Vele fi jne herinneringen komen boven

bij het heengaan van deze man/vrouw.

Leg alle zaadkorrels neer

in de grond van uw hart,

opdat uw leven verder kan groeien,

bloeien en vruchten dragen.

Besproei haar gerust met uw tranen,

want uw tranen vertellen

van veel moois en goeds.

56 Trek wijze lessen uit alle

mooie en minder goede ervaringen.

Zo krijgt het leven zin en inhoud

over de dood heen.

57 Het rouw-rumoer rondom . . . is verstomd;

de plechtigheden zijn voorbij;

de bellen van telefoon en deur zwijgen!

Nu valt een diepe stilte om mij heen.

Mensen willen troosten met:

“De ellende is voorbij.”

Maar in mijn hart komt alles boven.

Tafels en stoelen vertellen van leegte,

kasten en laden zitten vol verhalen.

Jouw stem klinkt helder en duidelijk

in mijn binnenste.

Jouw handen kunnen mij niet meer vasthouden.

Het lichaam aaien en strelen is voorbij.

En toch voelt mijn hart inniger dan ooit,

dat je overal bij mij bent,

in vreugde en verdriet.

Zonder lichaam,

maar met je ware eigenheid!

58 Geloof in jezelf.

Je leven blijft belangrijk en waardevol,

wat er ook gebeurt !

59 Vertrouw op

alle krachten en mogelijkheden,

op alles, wat mooi, goed en heilzaam is

In lichaam en geest !

60 Houdt van jezelf,

Je mag zijn zoals je bent.

Met je ervaringen kun je een licht

en steunpunt worden voor

mensen in nood en ellende.

61 Sluit in verstand en hart vrede

Met je verleden en heden

Om spanningen op te lossen

En rust te vinden in je hart

62 Bij lief en leed beseffen wij

meer dan ooit, dat wij elkaar

broodnodig hebben!

63 Wie vol is van zichzelf,

biedt geen ruimte aan de ander.

64 Zeuren en klagen helpen niet.

Zoek naar sterretjes in de nacht!

65 Gelukkig de mens, die met humor

naar het leven kan kijken,

want humor is een bloem

op de stengel van verdriet en ellende !

66 Niemand weet wat leven is

maar toch een wonder

dat ons gegeven is!

67 Eenzaam is de weg alleen....

68 LEVEN IS...

lief en leed

lachen en huilen

vreugde en verdriet

Elkaar nabij zijn

in koude winternachten

en op zonnige zomerse dagen!

69 Leven streelt en beukt

veel dat verrukt

veel dat verbijstert

veel dat je teistert

veel dat je vreugde verschaft

70 Leven roept vragen en zorgen op.

Angsten en onzekerheid overvallen ons.

MIJN EIGENHEID.

71 Wie zijn lichaam bekijkt,betast en zijn stem beluistert, is een buitenstaander in zijn leven.

Wie kijkt, voelt en luistert, gaat naar de binnenkant.

72 Wie zijn diepste ik ontdekt,

weet wat God met zijn leven bedoelt.

73 Deugdzaam leven gaat op zoek naar zijn eigenheid,

zijn ware ik, zijn eigen geweten.

74 Geloof in jezelf,

want God heeft jouw geboren laten worden

als een uniek persoon in de wereldgeschiedenis.

75 Vertrouw op al het mooie, het goede en het waardevolle,

dat God diep in je verstand en hart verborgen heeft.

Maak het wakker door liefdevol met elkaar om te gaan.

76 Heb jezelf lief, want je mag zijn zoals je bent !

Wie zijn innerlijk verrijkt,

kan zijn naastenliefde meer zin en inhoud geven.

77 Kom in het reine met jezelf, met anderen en met God,

want ideale mensen bestaan niet.

Wie vrede sluit met zijn verleden,

wordt bevrijd van nare gedachten en gevoelens.

78. Wie denkt niemand nodig te hebben

en nooit raad te vragen,

maakt van zijn leven een krotwoning !

79 Wie met respect weet te luisteren naar anderen,

ontdekt prachtige bloemen in de tuin van zijn leven.

80. Als in een huis bed en tafel konden spreken,

krijste de een van woede,

de ander schaamde zich dood,

een derde ging preken,

een vierde dronk zich zat,

een vijfde ging met zijn partner glorievol in het bos wandelen,

en een zesde ging goddankend feest vieren.

IN WELK HUIS WOONT U ?

GEBOORTE.

81 Ondergedompeld in wereld van goed en kwaad.

Zwemmend

via beken van opvoeders,

via rivieren van vele mensen,

naar een zee van goddelijke liefde!

82. Drie grote geheimen van ons leven:

a. Waar komt mijn eigen ik en mijn diepe hunkering naar leven, liefde en geluk vandaan ?

b. Waartoe op aarde ? Naakt geboren worden,

werken en verzamelen op aarde, en bij dood alles achterlaten.

c. Waar gaan wij bij sterven naar toe ?

83. Lieve . . .

Wees jezelf,

want er zijn genoeg anderen !

 

VRIENDSCHAP EN HUWELIJK

84 Waar mensen elkaar liefhebben,

daar wordt Gods liefde zichtbaar, hoorbaar, tastbaar en voelbaar.

85 Innige liefde is een goddelijk gebeuren.

86 Liefdevolle seksualiteit is een goddelijk geschenk !

87 Liefdevolle seksualiteit

brengt eer en dank aan God

en brengt heil en zegen aan elkander!

88 Gods liefde stuwt mensen tot elkander in vriendschap en huwelijk !

89 In liefdevolle overgave ontdekken man en vrouw de ware grootheid van elkander !

90 In liefde geven en ontvangen worden mensen méér man en vrouw!

91 Liefde is een geheim zonder einde.

Niemand kan dit geheim ontrafelen.

Daarom worden in alle tijden en plaatsen

nieuwe boeken en gedichten geschreven !

92 Hunkering naar leven, liefde en geluk

leeft in alle mensen, in alle culturen en in alle tijden!

ALGEMEEN

93 Ik voel me gelukkig, nu mijn hand U mag feliciteren bij Uw verjaardag/ jubileum/promotie, succes,

etc.etc.

94 Wat een geluk, wanneer onze handen geluk kunnen wensen !

 

1. Wie vol is van zichzelf,

kan moeilijk luisteren.

2. Blijf kijken naar het verleden

om oog te krijgen voor de toekomst.

3. Plichten van het gewone alledaagse leven

maken ons tot waardevolle mensen.

4. Wie het vreselijk druk heeft,

vergeet gemakkelijk

om dankbaar te zijn.

5. Eenzame mensen blijven vaak praten

om veel aandacht te krijgen.

6. Grootspraak moet vaak kleinheid verdoezelen.

7. Wie zichzelf goed kent,

wil niet altijd het hoogste woord.

8. Wie niet roddelt over anderen

mag zichzelf prijzen.

9. Slimheid is niet altijd belangrijk.

10 Ons hart weet meer van liefde dan ons verstand.

11.Een klein slecht hart

kan een grote puinhoop veroorzaken.

12.Wil je in het leven slagen,

luister dan naar oude mensen met levenservaring.

13.In een wereld van goed en kwaad

worden dappere soldaten gevraagd.

14.Niets is moeilijker

dan met een andere bril

naar de wereld te kijken.

15.Goede mensen weten op het juiste moment

iets liefs te zeggen.

16.Wie zich regelmatig opwindt,

moet zorgen op tijd af te lopen.

17.Voor kinderen is het een kunst

om het leven van ouders

te vertalen naar een nieuwe tijd.

18.Wie een plank voor zijn kop heeft,

nodigt anderen uit

om de spijkers er uit te halen.

19.Bij het jubileum van gehuwden

eindigt een oude roman

en begint een nieuwe geschiedenis.

20.Wie recht op zijn doel afgaat,

zal veel paaltjes omver lopen.

21.Wie geen vrede sluit met zijn verleden,

blijft in oorlog.

22.Waar met geweld vrede gesticht wordt,

daar begint een nieuwe oorlog.

25.De ideale plek om te parkeren

ligt meestal verderop.

26.Wie anderen waardeert,

vindt groeistof voor zichzelf.

27.Vele mensen vallen meestal op hun gat maar niet op hun hoofd.

28.Wie in een drukke bus zijn zitplaats afstaat,

ontvangt een fluwelen plaats

in het hart van de ander.

29.Luie mensen zijn gauw moe.

30.Wie zich verveelt,

vindt geen rust.

31.Leven met welvaart

is niet gemakkelijk.

32.Een slecht leven leiden

is heel moeilijk.

33.Een leven zonder verwachtingen

doet ramen en deuren dicht.

34.Wie als een lantaarnpaal in het leven blijft staan,

zal veel mensen aantrekken, die zich honds gedragen.

35.God is onze oceaan

en onze leerstellingen zijn scheepjes.

36.De meeste mensen kijken naar afbeeldingen in een raam,

terwijl de zon het grootste wonder is.

37.Als het in je leven nacht wordt,

vertrouw dan op een nieuwe morgen.

38.Zieke mensen weten beter dan gezonde mensen,

wat in het leven echt belangrijk is.

39.Artsen en verpleegkundigen mogen niet vergeten,

dat zieke mensen hun werkgever zijn.

40.Zieke mensen vormen de leerschool voor artsen en verplegers.

41.Ervaring van zieke mensen

kan veel mensen genezen.

42.Goede voornemens voor morgen

maken de huidige dag niet beter.

43.Wie zuinig leeft,

verdient met meeste geld.

44.Wie niet kan zwemmen,

loopt mank door het leven.

45.Lieve mensen wandelen op een hemelse weg.

46.Mensen, die veel beloven maar weinig geven,

dansen in de lucht met een stralend masker.

47.Mensen met hoge verwachtingen

worden gauw teleurgesteld.

48.Zelfkennis is een stevig fundament

voor een prachtig woonhuis.

49.Humor doet de zon schijnen door donkere wolken.

50.Mensen, die stinkend rijk zijn,

vergeten vaak de geitenbok in hun leven.

 

Met vriendelijke groeten.

W.Janssen,

de actieve vrijlopende pastoor in Jabeek,

oud geboren en jong ouder wordend. ;-)