PAROCHIE         H.GERTRUDIS              JABEEK


VOORZITTER:
(wnd. pastoor) deken Van Rens
SECR.KERKBESTUUR: Mia Lamerichs. Tel. 046-442 30 63
Etzenraderstraat 15, 6454 AK Jabeek.
E-mail
GERTRUDISBODE:
Mia Lamerichs. Tel. 046-442 30 63
Etzenraderstraat 15, 6454 AK Jabeek.
E-mail


ANBI- publicatie:   https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE28Aansprakelijkheid
Parochie H.Gertrudis kan de juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet  garanderen.
Parochie H.Gertrudis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens.
Alle gebruikte foto's komen voor zover wij dit kunnen achterhalen uit verzamelingen die vrijgegeven zijn voor publicatie in de zin zoals wij deze gebruikt hebben. Mochten wij onbedoeld enige door copyrights beschermde afbeeldingen gebruikt hebben, dan zouden wij dat gaarne vernemen, zodat wij deze per omgaande kunnen verwijderen.


Privacyverklaring:

 St. Gertrudis Jabeek, gevestigd aan Dorpstraat 114, 6456 AG Bingelrade, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.megatron.nl/gertrudis Dorpstraat 114, 6456 AG Bingelrade +310464421336

Pastoor dr. W.M. Jacobs is de Functionaris Gegevensbescherming van St. Gertrudis Jabeek Hij/zij is te bereiken via pastoorjacobs@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
St. Gertrudis Jabeek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
St. Gertrudis Jabeek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- godsdienst of levensovertuigingMet welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
St. Gertrudis Jabeek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming
St. Gertrudis Jabeek neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van St. Gertrudis Jabeek) tussen zit. St. Gertrudis Jabeek gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

St. Gertrudis Jabeek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieŽn) van persoonsgegevens:

 persoonsgegevens > 10 jaar > Parochiaan
Personalia > 10 jaar >  Parochiaan
Adres > 10 jaar > Parochiaan

Delen van persoonsgegevens met derden
St. Gertrudis Jabeek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
St. Gertrudis Jabeek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door St. Gertrudis Jabeek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pastoorjacobs@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

St. Gertrudis Jabeek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
St. Gertrudis Jabeek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via pastoorjacobs@hotmail.com